Image
Modern Çağın
Öncü Düşünce Yapısı ...
Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:18/10 Köprülü Plaza Çankaya/ANKARA

Telefon : +90 (312) 511 20 12

E-Posta : info@tandogangrup.com.tr
Bizi Takipte Kalın!

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYLARINI AYDINLATMA METNİ

 1. GİRİŞ

Kişisel verilerinizin güvenliği ve / veya küçük hususu Tandoğan Grup Petrol Enerji Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket / Şirketimiz”) olarak önceliklerimiz görevliler. Bu bilinçle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun'unda (Kısaca “KVK Kanunu”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu'nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması'n Kuruluca'n 10 MART 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 'e uygun olarak, kişisel sipariş verilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine görmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine ait kişisel verilerinin elde edilmesi gerektiğinde, kişisel değerlendirme, kişiselleştirilmiş işleneceği,

İşbu Aydınlatma Metninde geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi belirtilmedikçe, Tandoğan Grup Petrol Enerji Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi'ni ifade etmek için kullanılır.

 

 1. AYDINLATMA KAPSAMI
 2. Veri Sorumlusunun Bulucu

KVK Kanunu'na göre, "Veri Sorumlusu" kişisel iş amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etti, KVK Kanunu'na göre Muhatap "Veri Sorumlusu" olan Tandoğan Grup Petrol Enerji Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi'nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil / No:  Ankara / 438956

Mersis No:  0819031997000001

Vergi Dairesi:  Başkent Vergi Dairesi

Vergi Numarası:  8190319970

Merkez Adresi:  Kızılırmak mahallesi 1450. sokak No: 18/10 Köprülü Plaza Çankaya / ANKARA

Telefon:  +90312511 20 12

Faks:  +90312511 20 13

İnternet Sitesi: www.tandogangrup.com.tr

E-Posta Adresi:  info@tandogangrup.com.tr

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Yapınız, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanıyor / toplanabilecektir.

Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağ, harmanlama, dağıtım ve pazarlama yapmak için, "Tandoğan Grup Limited Şirketi Esas Sözleşmesinde" belirtilen olarak belirtilen olarak gösterilen faaliyet gösteren Şirket tarafından, söz konusu faaliyetler; gerek Petrol Piyasası Kanunu, LPG Piyasası Kanunu gibi tabi olduğu mevzuat ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz veya akdedeceğimiz sözleşmeler ilgili kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir.

KVK Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve
alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Toplanan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;

1 – Şirketimiz ile aranızdaki iş ilişkisi çerçevesinde,

 • Başta kurulan ya da kurulacak iş sözleşmesi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı ve iş yaşamına ilişkin diğer tüm ilgili mevzuat kapsamında Şirketimiz’in sahip olduğu her türlü yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklı şekilde yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerini yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Kurum güvenliğini sağlamak, 
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İmzalanan veya imzalanacak sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • VERBİS kapsamında, çalışan adayları, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, 
 • Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, 
 • Yasal raporlamalar yapmak, Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması, İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması, 
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

2 – Siz çalışan adaylarımıza katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri aydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk/Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk/Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir. Şirketimizin ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için www.tandogangrup.com.tr internet adresinden bilgilenebilirsiniz.

3 – Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

4 – Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVK Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve/veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimiz ile aranızda kurulacak veya kurulabilecek iş ilişkisi çerçevesinde, başta iş sözleşmesi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı ve iş yaşamına ilişkin diğer tüm ilgili mevzuat kapsamında Şirketimiz ’in sahip olduğu her türlü yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklı şekilde yürütülmesi başta olmak üzere, veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVK Kanunu md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, Şirketimiz, Şirketimizin ortakları ve Tandoğan Grup Petrol Enerji Nakliye ve Ticaret Limited şirketi dahil olacak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile; Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVK Kanunu’nun 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kısaca “KVK Kurulu”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, Şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) ve (C) bentlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Şartları

Meşru bir amacın bulunması, müdahalenin demokratik toplumda gerekli olması, orantılı olması, müdahaleyi gerekli kılmak için gösterilen gerekçenin uygun ve elverişli olması ile “yasal” bir dayanağın bulunması şartlarının bulunması halinde “Özel Hayatın Gizliliği” hakkının sınırlanması mümkün olup bu hallerden birinin ya da tamamının varlığı halinde Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.

İşlenen “Özel Nitelikli Kişisel Veri”leriniz her ne amaçla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, talep halinde tam ve kesin bir şekilde imha edilecektir. açık bir şekilde taahhüt etmesi de son derece önemlidir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVK Kanunu md. 7/f.1 ‘e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu Madde 11 uyarınca;

 1. a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. e)Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. f)Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 7. g)Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. h)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11.maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

KVK Kanunu'nun 11.maddesinde belirtilen haklardan başvuru hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tandogangrup.com.tr  adreslerindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kızılırmak mahallesi 1450. sokak No: 18/10 Köprülü Plaza Çankaya / ANKARA belgesinde bulmayı tespit edici belge ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu tandogangrupl@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.